top of page

Đội ngũ Algotrade

Tin tưởng vào một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể đạt được độc lập tài chính, chúng tôi

nỗ lực hiện thực hoá thế giới đó thông qua sự cộng tác liền mạch giữa người và máy tính.

Portfo9079 - BW_edited_edited.jpg

Võ Duy Anh

Đồng sáng lập

Đại học Oregon State

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (​MBA)

Quản lý tài sản

"Believing Financial Independence is the cornerstone of happiness."

Portfo9164 - BW_edited.jpg

Nguyễn An Dân

Đồng sáng lập

Đại học Aalto

Thạc sĩ Khoa học (MSc)

Học máy và Khai phá dữ liệu

"Abstraction and Automation toward the goal of seamless Human-Computer Collaboration."

bottom of page